รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ