การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย NICHA Model

การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน NICHA MODEL ครูมี่ส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมชื่นชม เราเชื่อว่า “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” นักเรียนมีส่วนร่วมการทำงานร่วมกันเป็นทีมเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการประยุคใช้ศาสตร์ความรู้ร่วมกัน เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข