บริการผู้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิต

บริการนักเรียนครูและผู้ปกครองงานประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ประสานงานกับบริษัทวิริยะมอบค่าสินไหมทดแทนจำนวน 60,000 บาท