ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัตกศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล

ที่เหรียญรายการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1ทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
นักเรียน
1. เด็กชายคเนศ เดชอรุณ
2. เด็กชายณัฐพล ยิ้มน้อย
3. เด็กชายธนวรรษ กาญจนารัตน์
ครู
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
2. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
2ทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6นักเรียน
1. นายศิวกร ชาพงษ์
2. นายสมประสงค์ เอียดขาว
3. นายสุริยาวุธ คงดี
ครู
1. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
2. นางสาวณิชากร เส้งสุย