46ICT ปีการศึกษา 2562

การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562

นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งคืน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2561
ข้าพเจ้าได้ฝึกซ้อมนักเรียนและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัลดังนี้

ที่กิจกรรมเหรียญรางวัลรายชื่อนักเรียนและครู
1การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล
(STEM & microcontroller Project)
นำเสนอภาษาไทย ม.1-3
เหรียญทองแดงนักเรียน
1. เด็กชายณัฐพล ยิ้มน้อย
2. เด็กชายธนวรรษ กาญจนารัตน์
3. เด็กชายคเนศ เดชอรุณ
ครู
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
2. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
2การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล
(STEM & microcontroller Project)
นำเสนอภาษาไทย ม.4-6
เหรียญเงินนักเรียน
1. นางสาวอรยา อ่อนน้อม
2. นายสุริยาวุธ คงดี
3. นางสาวรัตภรณ์ ชัยชนะ
ครู
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
2. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย

ใส่ความเห็น