เหรียญทอง การแข่งขัน BEST PRACTICE ระดับ สพม.11

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11