ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวณิชากร  เส้งสุย
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ –

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

วัน/เดือน/ปี เกิด 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527
วันที่ บรรจุ   3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ทักษะความสามารถ

  1. การเขียนรายงานและการจัดรูปแบบรายงาน
  2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซท์
  3. พัฒนาโครงงานสมองกล
  4. ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop
  5. การออกแบบงานนำเสนอเชิงวิชาการ
  6. ตัดต่อวีดีโออย่างง่าย